Surah Al Araf Ayah 175 (Naik Insan sy b ghalti hosakti hy) 10th Jan 2024