Surah Al Araf Ayah 152 (Allah ki Rehmat, Tauba karne walon k liye) 25th Jan 2023